Home
ਘਰ
Diwan
ਦੀਵਾਨ
Gyani Kuldeep Singh
ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
Directions
ਨਿਰਦੇਸ਼
Archives
ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
Special Coverage
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਰੇਜ
Punjabi Class
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ
Photos
ਤਸਵੀਰਾਂ
News
ਨਿਊਜ਼ 
Audio
ਆਡੀੳ
Video
ਵੀਡੀੳ
Langar
ਲੰਗਰ
Contact Us
ਸੰਪਰਕ
Stay Connected
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ

Sadh Sangat is humbly requested to donate generously to help the Gurdwara Sahib Financially.


Sikhism

Introduction 
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ
Guru Sahiban
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ
Mool Mantar
ਮੂਲ ਮੰਤਰ
Jap Ji Sahib
ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ
Rehras Sahib
ਰਹਰਾਸਿ ਸਾਹਿਬ
Sri Guru Granth Sahib
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
Aasa Ki War
ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ
Rehat Maryada
Sewa
ਸੇਵਾ
Nanakshahi Calendar 
ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ
Sikh History
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ
Alphabet

External Websites

Guru Granth Sahib Academy  
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਕੈਡਮੀ
Guru Manyo Granth
ਗੁਰੂ ਮਾਨੀੳ ਗ੍ਰੰਥ

Khalsa News
 
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼
Blog: by Prof. Darshan Singh Khalsa
ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਬਲਾਗ)
Prof. Darshan Singh Khalsa - Facebook Fan Page
ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਫੇਸਬੁੱਕ)
Wake UP Khalsa
ਵੇਕਅੱਪ ਖਾਲਸਾ
Singh Sabha USA
ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਯੂ. ਐਸ. ਏ.
Tiger Jatha UK videos
ਟਾਈਗਰ ਜਥਾ ਯੁ.ਕੇ.
Gurmat Gyan Missionary College
ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ
Learn Punjabi
ਆੳ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀਏ
Ek Tuhi
ਏਕ ਤੂਹੀ

Stay Connected
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ

 

Shabad Kirtan
Gyani Kuldeep Singh
Audio Recordings
ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਆਡੀੳ)


International Movement
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ


A Great Honor.
Singh Sahib Prof. Darshan Singh Ji Khalsa
more info.
ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ: ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖ਼ਾਲਸਾ
ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ


WEBSITE
DISCLAIMER
NOTICE.

read full details..
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੋਟਿਸ
ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ


Gyani Ji ਗਿਆਨੀ ਜੀ

Gyani Kuldeep Singh Ji ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

Name Kuldeep Singh ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
Birth Place India
Parents Mother: Sardarni Darshan Kaur
Father: Sardar Jaimal Singh
Family Ravinder Kaur (wife), 2 Sons
Education Shaheed Sikh Missionary College
Amritsar, Punjab, India
2 Year Diploma in Kirtan & Gurmat Studies
1972-1974

Guru Granth Archariya
Guru Nanak Dev University
Amritsar, Punjab, India

BEC (Teacher Training)
Jammu, J&K, India

Gyani (Honor in Punjabi)
Jammu University, J&K, India

High School
Nalagarh Himachal Pradesh
H.P, India
Divine Knowledge Shabad - Guru , from Sri Guru Granth Sahib Ji
Religious Influience - Jathedar Ravel Singh Akali (Grandfather)
- Parents (Sardarni Darshan Kaur & Sardar Jaimal Singh)
- Principal Harbhajan Singh & Professor Avtar Singh Naaz (Shaheed Sikh Missionary College, Amritsar, Punjab, India)
National Treasure Shabads on Audio Cassettes, CD's, and MP3 (please see below and Audio section from left menu)
Service
(Thru Kirtan & Other)

2009 - Present (Head Priest)
Central Sikh Mission of America (C.S.M.A.)
Gurdwara Sahib Sikh Sangat of Virginia
3901 Centerview Drive, Suite D, Chantilly, Virginia 20151, USA
Website | Twitter | YouTube | Flickr | Vimeo

1987 - 2009 (Head Priest)
Sikh Foundation of Virginia
Virginia, USA

1982 - 1986 (Head Priest)
Khalsa Diwan (Hong Kong) Sikh Temple
371 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong

1980-1982 (Teacher)
Punjabi and Divinity Teacher
Khalsa High School
Chandigarh, India

1974-1982 (Kirtan Sewa)
- Shahabad Markanda, Haryana, India
- Yamuna Nagar, Haryana, India
- Religious Teacher, 14 Punjab Regiment, Indian Army, India
- Kankar Khera Merritt Cantt, UP, India
- Ramgarhia Bhawan, Chandigarh, India
- SGPC (Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee) Sikh Mission Hapur, UP and MP, India

Awards/ Honorary Recognition - Sri Sahib (Kirpan) Given by Sikh Sangat for excellence in Sewa and Organizing events for 300th Birth Anniversary of Khalsa in 1999.
- Honor Given by D.C Metropolition Area Sikh Congregation.
- Sangat Recognition (February 21, 2015) for Commitment and Deep Dedicated Sewa (in Rememberance of the Sikh Shaheeds of Saka Sri Nankana Sahib Ji).
- & Several Recognitions in India, Hong Kong, and USA.

Photos

Please click here to view Photoset


CD Title: Saad Jevan sd jIvn
CD Subtitle 1: nwnk AYsI mrnI jo mrY qw sd jIvxu hoie
CD Subtitle 2: mrxu n mNdw lokw AwKIAY jy mir jwxY AYsw koie ]
Recording Date: October 20, 2003
Shabad Kirtan Recitation by: Gyani Kuldeep Singh Ji igAwnI kuldIp isMG jI
Shabad Reference: Sri Guru Granth Sahib Ji page 579 pMnw 579
Full Shabad: vfhMsu mhlw 1 - mrxu n mMdw lokw AwKIAY jy mir jwxY AYsw koie ] syivhu swihbu sMmRQu Awpxw pMQu suhylw AwgY hoie ] pMiQ suhylY jwvhu qW Plu pwvhu AwgY imlY vfweI ] BytY isau jwvhu sic smwvhu qW piq lyKY pweI ] mhlI jwie pwvhu KsmY Bwvhu rMg isau rlIAw mwxY ] mrxu n mMdw lokw AwKIAY jy koeI mir jwxY ] 2 ]
Image: CD Inside Cover and Front Cover
Image: CD Back Cover and Sides

Audio:
1
0:58:20


Title: Gur Nanak Ja Ko Bhaya Deyala guru nwnk jw kau BieAw dieAwlw
Shabad Kirtan Recitation by: Gyani Kuldeep Singh Ji igAwnI kuldIp isMG jI
Shabad 1: guru nwnk jw kau BieAw dieAwlw ] so jnu hoAw sdw inhwlw ]
Recording Date: November 26, 2004
Shabad Reference: Sri Guru Granth Sahib Ji page 395-396 pMnw 395-396
Shabad 2: qMU dwnw qUM sd imhrvwnw nwmu imlY rMgu mwxI ]
Recording Date: November 28, 2004
Shabad Reference: Sri Guru Granth Sahib Ji page 383 pMnw 383

Release 1: Cassette was released in 2004 (300th Anniversary Shaheedi Diwas 4 Sahibzadas) and distributed to Sangat.
Release 2: CD will be released on 11/28/2012 (Prakash Purab 1st Patshahi) and distributed to Sangat.

Image: Cassette Back Cover, Side, Front Cover
Image: CD Front Cover
Audio:

1
Intro
0:01:48
2
Shabad 1
0:27:50
3
Shabad 2
0:25:23
CD Title: Khair Deejei Bandagi KYru dIjY bMdgI
Release Date: 2004 T-Series
Shabad Kirtan Recitation by: Gyani Kuldeep Singh Ji igAwnI kuldIp isMG jI
Shabad 1: Khair Deejei Bandagi KYru dIjY bMdgI
Shabad 2: Drisht Teri Sukh Paiyei idRsit qyrI suKu pweIAY
Image: CD Front Cover
Audio:
1
Khair Deejei Bandagi
0:30:54
Copyright T-Series


2
Drisht Teri Sukh Paiyei
0:29:59
Copyright T-Series


CD Title: Gavo Suno Paro Nit Bhai gwvhu suxhu pVhu inq BweI
Release Date: January 2012
Recitation by: Gyani Kuldeep Singh Ji igAwnI kuldIp isMG jI
Recording 1: Jap jpu
Recording 2: Rehras rhrwis
Recording 3: Sohila soihlw
Audio:
1
Jap
0:16:49
2
Rehras
0:19:55
3
Sohila
0:03:32


Note: To view punjabi on this page, you must have the punjabi font installed into your systems default fonts folder. Please click downloads to get the punjabi font.

 

Gurdwara Sahib Sikh Sangat of Virginia | Central Sikh Mission of America (C.S.M.A.) | 3901 Centerview Drive, Suite D, Chantilly, Virginia 20151 (USA) | Gurdwara Sahib is open 7 days a Week, Morning to Evening | 703-646-2529 or 571-236-3529| Weekly Kirtan Diwans: Thursdays ( 7 pm - 9 pm ) , Sundays (9:30 am - 1 pm) | website maintained by Sevadar: Manjit Singh ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
-